ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ بازنشستگان پیش از 1396

به گزارش خانه انگلیسی، احکام این دسته از بازنشستگان از روز یکشنبه (29 فروردین 1400) به وسیله سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می گیرد.

ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ بازنشستگان پیش از 1396

همچنین درباره افزایش 25 درصد سنواتی سال 1400 با توجه به تصویب آن در جلسه هیات وزیران در روز چهارشنبه گذشته (25 فروردین ماه)، پس از صدور مصوبه توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه در هفته آینده صادر خواهد شد.

بر این اساس و در مورد اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال 96، با توجه به بند (1) نامه شماره 640916 مورخ 29 بهمن 1399 سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید نموده است همه بازنشستگان مشمول جدول گروه های شغلی 20گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی 16گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخش نامه شماره 1113776 مورخ 22 فروردین 1396 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه/طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد، اقدام های مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می رسد.

نخست؛ همه بازنشستگان قبل از اول فروردین 1396 که مشمول جداول گروه های بیست گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برخودار می شوند که در صفحه اول سیستم احکام گروه بالاتر درج می گردد. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته ای با مدرک فوق دیپلم و با 30سال خدمت در طبقه 8/گروه شغلی12 باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه 9/گروه13 برخوردار خواهد شد.

در این زمینه، اعضای هیات علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیرهیات علمی وابسته به وزارت علوم که به تازگی احکام آنان بر اساس رتبه پایه اصلاح شده، مشمول افزایش یک طبقه/ گروه نمی شوند.

دوم؛ سقف گروه های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخش نامه های شماره 1113776 مورخ 22 فروردین 1396 و شماره 1130740 مورخ دوم اردیبهشت 1396 براساس جدول زیر است:

سوم؛ گروه های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از 1370 تا انتها 1387) علاوه بر سقف گروه های استحقاقی معین شده در جدول بالا، منظور شده است.

چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره 1926 - 1927 مورخ 24 اسفند 1393 و اصلاحیه 26 آبان 1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره 11942/200 مورخ 22 مرداد 1390 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری لغو شده است، بخش نامه شماره 1130740 مورخ دوم اردیبهشت 1396 برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال 20 و طبقه شغلی قابل اعمال 16 بوده و اگر افراد در این نوع گروه/طبقه شغلی قرار داشته باشند، ارتقای یک گروه/طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخودار شده اند، همچنان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند.

هفتم؛ با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه/طبقه بالاتر به بعضی رکوردهای پیش از سال 1396 تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه/طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب) انطباق نداشتن مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی واقع شده است، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذی ربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (7) ضروری است اقدام های زیر انجام گردد:

الف) چنان چه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان تعیین گردد که تعدادی از گروه های تعلق گرفته به عنوان تشویقی بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می گردد.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذی ربط نسبت به بارگذاری تعیینات بازنشستگان به همراه تصویر مدارک مورد احتیاج در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

در زمینه اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره 640916 مورخ 29 بهمن 1399 سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای بند (2) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، براساس دریافت تعیینات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه های اجرایی در سایت صندوق بابت شرایط ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات 6 گانه ای به توضیح زیر در سیستم احکام صورت گرفته است:

نخست؛ امتیاز ایثارگری درباره همه بازنشستگان مشمول متناسب سازی اول مهر 1399 که امتیازات جداول مواد 109 و 110 درباره آنان اجرا شده است، بر مبنای امتیاز جدول بند (4) بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21 اردیبهشت 1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری سابق و بخش نامه شماره 259047 مورخ 15 مرداد 1398 سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به توضیح زیر است:

سوم؛ در صورتی که بازنشسته از اجتماع حالت های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رای 511 مورخ 15 آذر 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر شرایط ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنان چه بازنشستگان ایثارگر از جمیع حالت های ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف معین شده در بند 2 ماده 68 قانون خدمات کشوری (2250) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد پنج درصد باشد، از ردیف 2 جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (6 تا 10) از ردیف 3 جدول برخوردار می شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (2250) قرار می گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی درباره شرایط ایثارگری عزیزان در فیلد تعیین شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل پیشتر فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز شرایط ایثارگری فقط مشمول بهره مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد آنالیز واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می گردد، در مواردی که بعضی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقبا با آنالیز کارشناسان صندوق درباره آن ها اقدام خواهد شد.

آخرین اخبار مالی را از کانال تلگرام خانه انگلیسی دنبال کنید.

منیع: ایرنا

منبع: تجارت نیوز

به "ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ بازنشستگان پیش از 1396" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضوابط اعمال امتیاز ایثارگری و یک گروه بالاترِ بازنشستگان پیش از 1396"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید